คำขวัญอำเภอหนองม่วง : มะม่วงบริบูรณ์ ขนุนยวงงาม ข้าวหลามแสนอร่อย ไร่อ้อยเขียวขจี ประเพณีเพียบพร้อม นอบน้อมองค์นารายณ์
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
บุคลากรของหน่วยงาน
 ข้อมูลการผลิตพืชที่สำคัญ
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลตำบล
จัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
แผนพัฒนาอำเภอ
วิสาหกิจชุมชน
การจัดการความรู้ KM
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี
อำเภอบ้านหมี่
อำเภอชัยบาดาล
อำเภอโคกสำโรง
อำเภอพัฒนานิค
อำเภอท่าวุ้ง
อำเภอท่าหลวง
อำเภอสระโบสถ์
อำเภอโคกเจริญ
อำเภอลำสนธิ
ภาพข่าว/กิจกรรม


วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งวางแผนการจัดอบรมและสอบการจำกัดการใช้ 3 สาร ไกลโฟเซต พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และมี จ.ส.ท.วีระพงษ์ ชมภูพันธุ์ รองผู้จัดการธกส. สาขาหนองม่วงเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการออกตรวจ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวโพด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี


วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง มอบหมายให้นางสาวพรพรรษา ลัดดาแย้มและนายนักปราชญ์ ขลิบปั้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรม “จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวโรงเรียนเกษตรกรด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าวในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน” ครั้งที่ 2      ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองกรวด ม.11 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.  นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล( VDO  conference ) เตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วงเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วงชั้น 2  จังหวัดลพบุรี

ันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง จัดอบรมและสอบการจำกัดการใช้ 3 สาร(ไกลโฟเซต      พาราควอตและคลอไพริฟอส) โดยมีเกษตรกรตำบลบ่อทองเข้าอบรมและสอบ 130 รายผ่านการสอบ 130 ราย ณ ห้องประชุมคนหนองม่วงไม่ทิ้งกัน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น.นางณภัทร ภูริผลเกษตรอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงจัดประชุม อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อำเภอหนองม่วง เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน และเข้ารับการเรียนรู้การใช้สารเคมีอันตราย(การกำจัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) และได้จัดการสอบเพื่อขออนุญาตใช้ 3 สาร โดยมีผู้สอบจำนวน 35 ราย ผ่านทั้ง 35 ราย ณ ห้องประชุมคนหนองม่วงไม่ทิ้งกัน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางณภัทร ภูริผลเกษตรอำเภอหนองม่วง ได้รับมอบจากนายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วงเข้าร่วมประชุม เรื่อง การควบคุม กำจัด ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์และมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรีโดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นา สู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 โดยมีนายประยูร ชำนาญนาและเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรีเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักโดยมีเกษตรกรจำนวน 58 ราย ณ ศพก.ดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง มอบหมายนางสาวกชกร  ตลับทอง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (โครงการอาหารกลางวัน) โดยมีนายธีรศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นา สู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดความรู้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 19 มิถุนายน เวลา 10.00 น. นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วย นางสาวพิชญาพร สีเข้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีแรกนาและมอบปัจจัยการผลิต(เมล็ดพันธุ์ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมโครงการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2562 จำนวน 30 ราย โดยมีนายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลชอนสารเดชอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยนางจิรัฏฐญา บุญเรืองศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายนักปราชญ์ ขลิบปั้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือผลการสำรวจข้าวนาปี ปี 61/62 ปาล์มนํ้ามัน และยางพารา ปี 2561 เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้านพืช ให้เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นเอกภาพ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท  โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุร

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา14.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายและให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่รับการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8และรุ่นที่9 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนางสาวพิชญาพร สีเข้มและนายนักปราชญ์ ขลิบปั้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการอบรม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง มอบหมายให้นางสาวพิชญาพร  สีเข้ม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ร่วมกิจกรรมตลาดเกษตรกร สาขาหนองม่วง โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 ร้าน ณ โรงพยาบาลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 30 พฤษภาคม  2562 เวลา 08.30 น. นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง มอบหมายให้นางสาวพรพรรษา ลัดดาแย้มและนายนักปราชญ์ ขลิบปั้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรบนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ เวที 2/2562 ในวันที่ 30พฤษภาคม-1มิถุนายน 2562 โดยมีนายยอดธงไชย รอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ โรงแรม แอท อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง มอบหมายให้นายนักปราชญ์ ขลิบปั้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีด,วิสาหกิจชุมชนทอผ้าเช็ดเท้าและจักรเย็บพรมเช็ดเท้า ตำบลชอนสมบูรณ์และกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเทศบาลตำบลหนองม่วง เข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 โดยมีนางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ,นายวัชระ หินดี ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการพัฒนา วิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาหมอ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง มอบหมายให้ นายโกศล น้อยวงค์ อกม. หมู่ 4 ต.ชอนสารเดช และนายอมรเดช อิ่มชื่น อกม.หมู่ 1 ตำบลยางโทน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบอาสาสมัครเกษตร ระดับ    เขต 1 ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโอทู โฮเทล จังหวัดลพบุรี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยนางสาวพิชญาพร  สีเข้ม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  และนายศักดิ์ชัย อ่อนละมัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมวางแผนการจัดอบรมตามโครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง โดยวันที่ 6 มิ.ย.62 จัดที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงและวันที่ 7 มิ.ย.62 จัดที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลดงดินแดง

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางณภัทร ภูริผล  เกษตรอำเภอหนองม่วง  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (ครั้งที่ 3)  เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ  ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่กำหนด  ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จำนวน 3 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต โดยมีเกษตรกรผู้นำเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมคนหนองม่วงไม่ทิ้งกัน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง  พร้อมด้วยนางจิรัฏฐญา บุญเรืองศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการได้จัดประชุมคณะกรรมการศพก. อำเภอหนองม่วง ณ ศพก.เครือข่าย บ้านชอนขุด ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. นายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานอาหารอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาลและเปิดตลาดเกษตรกรสาขาอำเภอหนองม่วง โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี  นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรหนองม่วงเข้าร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการกรมส่งเสริมการเกษตร และการดำเนินงานตามระบบกรมส่งเสริมการเกษตร T&V System ในการประชุมครั้งนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรีี

 

 

 


ข่าวย้อนหลัง>>>

 


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศการผลิต
การบริหารจัดการองค์กร
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
การออกใบรับรองข้าว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
    
    
    
   
   
   

This is the content for Layout P Tag

สาระน่ารู้
ศพก.ต้นแบบอำเภอหนองม่วง

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่10 บ้านหน่วยประคอง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยนาย บุญสม แย้มครวญเป็นเกษตรกรต้นแบบ

ศพก.เครือข่าย บ้านหนองไทร ตำบลชอนสมบูรณ์ โดย นายลือชัย เกิดศรีเป็นเกษตรกรต้นแบบ

ศพก.เครือข่าย บ้านชอนขุด ตำบลชอนสารเดช โดย นายชูชาติ สมัยมาก เป็นเกษตรกรต้นแบบ

 

ศพก.เครือข่าย บ้านบ่อตาปัง ตำบลยางโทน โดย นางเกษร สมเรือง เป็นเกษตรกรต้นแบบ


สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง
472 หมู่ 4 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
โทร. 0-3643-2088 E-mail : lopburi11@doae.go.th หรือ
http://nongmuang.lopburi.doae.go.th
จัดทำโดยนายนักปราชญ์ ขลิบปั้น ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : monota089@gmail.com
นายบุญสม แย้มครวญ
เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่
ระดับประเทศ
ประจำปี 2556
อ่านรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์เด่นของ
วิสาหกิจชุมชน
อำเภอหนองม่วง
อำเภอเมืองลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี
แผนที่อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

<< >>

- ประชาสัมพันธ์แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดหนอนกระทู้ลายจุด ดูรายละเอียด>>>

-ประชาสัมพันธ์แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ดูรายละเอียด>>>

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

-สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด>>

-สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 ดูรายละเอียด>>

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด>>

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายระเอียด>>

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ดูรายละเอียด>>

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2561 ดูรายละเอียด>>

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน2561ดูรายละเอียด>>

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม2561 ดูรายละเอียด>>>

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อฯ ไตรมาสที่ 2

ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนพฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด>>

-ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนเมษายน 2562 ดูรายละเอียด>>

-ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนมีนาคม 2562 ดูรายละเอียด>>

-ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด>>

-ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนมกราคม 2562 ดูรายละเอียด>>

-ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด>>

-ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนพฤษจิกายน 2562 ดูรายละเอียด>>

-ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนกันยายน 2562 ดูรายละเอียด>>